Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka opisuje przetwarzanie danych osobowych przez GTV Stolmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: GTV Stolmet-Szczytno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą w Szczytnie (12-100 Szczytno), ul. Wincentego Pola 6, zwana dalej „GTV Stolmet” albo „my” albo „nas”). Celem polityki jest przekazanie naszym byłym, obecnym i potencjalnym Klientom oraz innym zainteresowanym osobom (określanym dalej łącznie jako „Państwo”) ogólnych informacji na temat:

 • GTV Stolmet oraz danych kontaktowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • zasad, którymi kierujemy się przetwarzając dane osobowe,
 • rodzajów gromadzonych przez nas danych osobowych,
 • powodów gromadzenia danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych i podstaw prawnych przetwarzania,
 • odbiorców danych, czyli podmiotów, które przetwarzają dane osobowe,
 • okoliczności, w których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe Klientów,
 • okresie, w którym dane osobowe będą przetwarzane,
 • praw osób, których dane osobowe przetwarzamy.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest GTV Stolmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: GTV Stolmet-Szczytno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą w Szczytnie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001049598, posiadająca NIP 745-000-01-79. Dane kontaktowe GTV Stolmet są następujące:

 • Adres pocztowy: GTV Stolmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: GTV Stolmet-Szczytno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą w Szczytnie (12-100 Szczytno), ul. Wincentego Pola 6.
 • Numer telefonu: + 48 89 624 27 22.
 • Adres e-mail: stolmet@gtv.com.pl .

ZASADY, KÓTRYMI SIĘ KIERUJEMY

Przetwarzanie Państwa danych osobowych stanowi ważną część procesu dostarczania Państwu naszych produktów i usług. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają, przekazując nam swoje dane osobowe. Państwa prywatność uważamy za ważny element oferowanych przez nas usług. W celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości świadczonych przez nas usług oraz oferowaniu coraz większych możliwości stosujemy się do wskazanych poniżej zasad ogólnych. Przetwarzając dane osobowe, kierujemy się postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wolność wyboru

Dane osobowe Klienta są jego własnością. Staramy się nie zakładać z góry preferencji Klienta dotyczących prywatności i dążymy do projektowania naszych usług w taki sposób, aby Klient mógł zrezygnować z udostępnienia nam swoich danych osobowych, lub mógł zdecydować czy chce udzielić nam odpowiedniej zgody.

Równowaga interesów

Jeżeli dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu a potrzeba ochrony prywatności nie przeważa nad tym interesem, możemy zdecydować się na przetwarzanie określonych danych osobowych bez uzyskiwania zgody Klienta. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja „Podstawa prawna i cel przetwarzania”.

Proporcjonalność

GTV Stolmet stara się przetwarzać wyłącznie takie dane osobowe Klientów, które są wystarczające, adekwatne, odpowiednie w stosunku do celu, w którym zostały zebrane.

Przejrzystość i jawność

GTV Stolmet wyznaje zasadę przejrzystości w odniesieniu do tego, jakie dane osobowe przetwarza i w jakim celu. Na prośbę Klienta GTV Stolmet udostępnia informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych.

Przestrzeganie prawa

GTV Stolmet przestrzega obowiązującego prawa, przepisów oraz regulacji dotyczących prywatności i ochrony danych. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów opisane w niniejszej polityce dostosowujemy tak, aby zapewnić przestrzeganie prawa.

Jakość danych

W przypadkach przetwarzania danych osobowych Klienta staramy się dbać o to, aby były one prawidłowe i aktualne. Staramy się także usuwać lub korygować nieprawidłowe lub niekompletne dane osobowe.

Bezpieczeństwo

GTV Stolmet stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewniania ochrony danych osobowych Klienta przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz innymi formami nielegalnego przetwarzania. Staramy się, aby poziom bezpieczeństwa i stosowane środki ochrony danych osobowych Klienta były odpowiednie do czynników ryzyka związanych z charakterem i wykorzystaniem tych danych osobowych.

PRZYDATNE DEFINICJE

W niniejszej polityce GTV Stolmet stosuje wymienione poniżej definicje:

„administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; administratorem w rozumieniu niniejszej polityki jest GTV Stolmet;

„podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji czy identyfikator internetowy lub na podstawie jednej bądź kilku szczególnych cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

„szczególne kategorie danych osobowych” oznaczają dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby;

JAKIE DANE ZBIERAMY?

GTV Stolmet przetwarza dane obrazujące sposób korzystania ze strony www.stolmet.com.pl, w tym dane zgromadzone w formie „ciasteczek” (cookies) oraz dane gromadzone z użyciem innych technologii śledzenia.

GTV Stolmet nie gromadzi i nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa dokładamy szczególnej staranności i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych

Pliki Cookies i technologie śledzące

Witryna internetowa GTV Stolmet używa plików cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zapisaniem plików tekstowych na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki, gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego Pani/Pan korzysta, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przez Administratora, które Administrator wykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli jednak dany Użytkownik chce ograniczyć lub zablokować pliki cookies, zawsze może to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki na swoim komputerze.

Należy jednak pamiętać, że efektem zmiany ustawień w przeglądarce może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych na naszej stronie internetowej.

Poniżej zamieszczamy linki do ustawień popularnych przeglądarek internetowych:

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.